Specialusis pedagogas

Vitalija Rudzevičienė
Specialioji pedagogė
12 kab.

Kontaktai
Telefonas: +37062621676
El. paštas: v.rudzeviciene@zemkalvarija.lt

Specialiojo pedagogo funkcijos:

  • Atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, įvertina jų specialiuosius poreikius.
  • Konsultuoja mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.
  • Formuoja gimnazijos bendruomenės teigiamą požiūrį į mokinius turinčius spec. ugdymo(si) poreikių.
  • Dalyvauja gimnazijos VGK veikloje, bendradarbiauja su gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais.
  • Atsako už mokiniams teikiamos pagalbos kokybę, korektišką vertinimo metodiką ir gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą.

  • Gimnazijos specialusis pedagogas dirba su mokiniais, turinčiais įvairių mokymosi sunkumų ar negalių. Padeda mokiniams  įsisavinti ugdymo turinį  ir lavina jų neišlavėjusias ar sutrikusias funkcijas.
  • Pagalba teikiama, kai ją skiria gimnazijos vaiko gerovės komisijos teikimu gimnazijos direktorius ir pedagoginė psichologinė tarnyba, tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu.
  • Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sprendimu skiriama specialioji pedagoginė pagalba ir numatomas jos  intensyvumas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama pamokų metu.
  • Specialusis ugdymas gali būti nuolatinis ar laikinas.
  • Pagrindinė specialiojo pedagogo darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai). Kai kuriais atvejais specialioji pedagoginė pagalba gali būti teikiama ir klasėje, kurioje mokosi vaikas.
Savaitės dienosPamokų laikasKonsultacijų laikas
PIRMADIENIS8:30 – 14:0514:10 – 16:00
ANTRADIENIS8:30 – 13:1513:20 – 16:00
TREČIADIENIS9:20 – 14:058:30 – 9:15 14:10 – 16:00
KETVIRTADIENIS8:30 – 14:0514:10 – 16:00
PENKTADIENIS8:30 – 13:1513:20 – 16:00