Logopedas

Gitana Leliugienė
Logopedas

18 kab.

Kontaktai
Telefonas: +370 698 10312
El. paštas: g.leliugiene@zemkalvarija.lt

Pagrindinis logopedo veiklos tikslas – teikti logopedinę pagalbą vaikams, turintiems tarties, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų. Siekti, kad vaikai būtų ugdomi atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius ir optimalius gebėjimus.

Uždaviniai:

 • Vertinti vaikų kalbą, nustatyti kalbos bei kalbėjimo sutrikimus.
 • Sudaryti  kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo programas.
 • Šalinti vaikų kalbos bei kalbėjimo sutrikimus, bendradarbiaujant su ugdytinių tėveliais, pedagogais.

Funkcijos:

 • Atliekti vaikų kalbos vertinimą ir nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • numati specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, sudaro kalbos sutrikimų šalinimo programas;
 • Teikti specialiąją pedagoginę (logopedinę) pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų dirbant pogrupiuose, grupėse, esant galimybei, ir individualiai;
 •  Bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, auklėtojais,mokinių tėvais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
 • Konsultuoti mokytojus ,auklėtojus  specialiųjų poreikių turinčių vaikų tėvus (globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais;
 • konsultuoti mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais;
 • Tvarkyti ir pildyti savo veiklos ataskaitas, kitus dokumentus;
 • Dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje

DARBO GRAFIKAS:

Savaitės diena Darbo laikas 
Antradienis9:00 – 14:00
Ketvirtadienis9:00 – 14:00