Gimnazijos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų (pedagoginių darbuotojų) kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas.

2022 m. sausio 12 d. Nr. V-14 (2022)