Gimnazijos turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas

2020 m. kovo 3 d. Nr. V-96 (2020)