Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

1994-1995 m.m.

Jurgita Mikalauskaitė 10 kl.
Jurgita Mikalauskaitė 10 kl.
Ramūnas Kleinauskas 9 kl.
Ramūnas Kleinauskas 9 kl.
Donatas Labeikis 9 kl.
Donatas Labeikis 9 kl.
Ernesta Krauleidytė 8a kl.
Ernesta Krauleidytė 8a kl.
Eugenijus Kleinauskas 8a kl.
Eugenijus Kleinauskas 8a kl.
Lina Gaižaitytė 5 kl.
Lina Gaižaitytė 5 kl.
Tomas Skeivys 5 kl.
Tomas Skeivys 5 kl.
Marius Padgurskis 4 kl.
Marius Padgurskis 4 kl.
Tomas Paukštys 3 kl.
Tomas Paukštys 3 kl.

Add comment


Security code
Refresh