Norminių dokumentų sąvadas

1.

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Žin., 1992, Nr.31-953; 1992, Nr.33-1014

2.

Civilinis kodeksas

Žin., 2000, Nr.74-2262; Nr.77 (atitaisymas)

3.

Švietimo įstatymas

Žin., 1991, Nr.23-593; 2003, Nr.63-2853; 2004,
Nr.103-3755; Nr.120-4437; 2007, Nr.77-3045

4.

Specialiojo ugdymo įstatymas

Žin., 1998, Nr.115-3228

5.

Profesinio mokymo įstatymas

Žin., 2007, Nr.43-1627

6.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas

Žin., 1998, Nr.66-1909

7.

Jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Žin., 2003, Nr.119-5406; 2005, Nr.144-5238

8.

Valstybės tarnybos įstatymas

Žin., 2002, Nr.45-1708; Nr.73-3103;
Nr.123-5541; Nr.127-5750

9.

Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo
įstatymo įgyvendinimo įstatymas

Žin., 2002, Nr.45-1709; Nr.73-3099; Nr.123-5534

10.

Viešųjų įstaigų įstatymas

Žin.,1996, Nr.68-1633; 2000, Nr.47-1341

11.

Biudžetinių įstaigų įstatymas

Žin., 1995, Nr.104-23221997, Nr.20-449;
Nr.66-16061998, Nr.25-635; 2000,
Nr.83-2511
; 2004, Nr.171-6296; 2007, Nr.77-3048

12.

Biudžeto sandaros įstatymas

Žin., 2004, Nr.4-47

13.

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

Žin., 1998, Nr.54-1492; 2002, Nr.60-2412

14.

Vietos savivaldos įstatymas

Žin., 2000, Nr. 91- 2832;   2001, Nr. 66-24010

15.

Apskrities valdymo įstatymas

Žin., 1994, 101-2015; 1996, Nr.35-876;
Nr. 55-1293; Nr.126-29381997, Nr.21-489;
Nr.62-1466Nr.97-2444; Nr.101-2549;
1998, Nr.96-2655; 1999, Nr.30-854;
Nr.50-1602; 2000, Nr.42-1190;
2000, Nr.92-2886; 2001, Nr.99-3518;
Nr.104-3518; Nr.112-4088; 2003, Nr.38-1659;
Nr.42-1915;2004, Nr.80-2833; 103-3754;
Nr.120-4432; 2006, Nr.17-591; Nr.73-2757;
Nr.87-3398

16.

Transporto lengvatų įstatymas

Žin., 2000, Nr.32-890; 2002, Nr.116- 5190; 2007,
Nr.120-4879

17.

Profesinių sąjungų įstatymas

Žin., 1991, Nr.34-933; 1994, Nr.42-758;
Nr.91-1764; 1995, Nr.52-1276; 1997,
Nr.65-1539
;2001, Nr.28-901; 2003, Nr.108-4816

18.

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

Žin., 1995,Nr.89-19851997, Nr.66-1618
2000, Nr.40-1115; 2006, Nr.144-5463

19.

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Žin., 1996, Nr.33-807; 1999, Nr.66-2129;
2001, Nr.71-2523; 2002, Nr.95-4090; 2003,
Nr.38-1685
; 2006, Nr.72-2688

20.

Dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos
ratifikavimo

Žin., 1995, Nr.60-1501

21.

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros
įstatymas

Žin., 2007, Nr.80-3214

22.

Valstybinės kalbos įstatymas

Žin., 1995 Nr.15-344; 2002, Nr.68-2760

23.

Dėl Valstybinės kalbos įstatymo
įgyvendinimo

Žin., 1995, 15-347

24.

Valstybės registrų įstatymas

Žin., 1996, Nr.86-20432000, Nr.47-1345; 2004,
Nr.124-4488

25.

Labdaros ir paramos įstatymas

Žin., 2000, Nr. 61-1818; 2001, Nr.39-1331; Nr.43

26.

Socialinės paramos mokiniams įstatymas

Žin., 2006, Nr.73-2755; Nr.130-4891;
2007, Nr.12-495

27.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymas

Žin., 2000, Nr.18-431

28.

Lietuvos valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų
įstatymas

Žin., 1991, Nr.20-517; 1994, Nr.15-248;
1996, Nr.33-806; 1997, Nr.41-991Nr.65-1538
2002, Nr.44-1652; 2003 Nr.74-3422,
Nr.116-5251; 2004,Nr.115-4274;2005,
Nr.67-2404
; 2006, Nr.60-2119; Nr.113-4299

29.

Viešųjų įstaigų įstatymas

Žin., 1996, Nr.68-1633;   1997, Nr.64-1498
2000, Nr.47-1341; Nr.83-2513; 2001,
Nr.112-4092
; 2003, Nr.90-4063; 2004,
Nr.25-752
;2007, Nr.17-631

30.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Žin., 2002, Nr.64-2569; 2003, Nr.70-3167;
2004, Nr. 103-3756; 2005, Nr.58-2001;
Nr.67-2400; Nr.85-3138; Nr.149-5422;
2006, Nr.73-2763; Nr.82-3258; Nr.132-4989

31.

Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymas

Žin., 2003, Nr. 15-597

Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės nutarimai

32.

LRS 2004 12 14  nutarimas X-43  “Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos”

Žin., 2004, Nr.181-6703

33.

LRV 2005 03 24 nutarimas Nr.315 „Dėl LRV
2004-2008 metų programos įgyvendinimo
priemonių patvirtinimo“

Žin., 2005, Nr.40-1290; Nr.98-3707; Nr.148-
5401
; 2006, Nr.29-988;Nr.50-1830; Nr.74-2826

34.

LRS 2003 07 04  nutarimas Nr.IX-1700 “Dėl
valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų
nuostatų”

Žin., 2003, Nr.71-3216

35.

LRV 2005 01 24 nutarimas Nr.82  “Dėl
valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų
nuostatų įgyvendinimo programos patvirtinimo”

Žin., 2005, Nr.12-391

36.

LRV 2003 12 09 nutarimas Nr.1576  “Dėl Lietuvos
Respublikos Švietimo įstatymo įgyvendinimo”

Žin., 2003, Nr.116-5290; 2004, Nr.175-6493;
2006, Nr.16-551

37.

LRV 2002 03 29 nutarimas Nr. 401 „Dėl Tipinių
apskrities viršininko administracijos nuostatų
patvirtinimo“

Žin., 2002, Nr.32-1216; Nr.72-3053;
2003, Nr.35-1484; Nr.73-3393; 2004,
Nr. 132-4765
; 145-5275; 2005, Nr.131-4724;
2007, Nr.15-538

38.

LRV 2004 02 05 nutarimas Nr.128 “Dėl apskričių
viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo
padalinių bendrųjų nuostatų patvirtinimo”

Žin., 2004, Nr.21-643; Nr.105-3890

39.

LTV 2004 06 14 nutarimas Nr.745 “Dėl mokyklų,
vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo
kūrimo taisyklių patvirtinimo”

Žin., 2004, Nr.95-3509; Nr.165-6033

40.

LRV 2004 06 29 nutarimas Nr.822 “Dėl mokymo
licencijavimo taisyklių patvirtinimo”;LRV 2004 12 24 
nutarimas Nr.1657 „Dėl LRV 2004 06 29 nutarimo
Nr.822  “Dėl mokymo licencijavimo taisyklių
patvirtinimo” pakeitimo“

Žin., 2004, Nr.103-3797; Nr.186-6931

41.

LRV 2004 06 14  nutarimas Nr. 746  “Dėl bendrojo
lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo
mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai
teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo,
likvidavimo bei pertvarkymo kriterijų sąrašo
patvirtinimo”

Žin., 2004, Nr.95-3510

42.

LRV 1996 05 10 nutarimas Nr.554 “Dėl Biudžetinių
įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos
patvirtinimo” LRV 2004 06 07 nutarimas Nr.656
“Dėl  LRV 1996 05 10 nutarimo Nr.554 “Dėl
Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo
tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo”

Žin., 1996, Nr.46-11202000, Nr.48-1390

43.

LRV 1995 05 05 nutarimas Nr. 643. “Dėl specialiųjų
vaikų auklėjimo ir globos namų laikinųjų nuostatų
patvirtinimo”

Žin., 1995, Nr.39-971

44.

LRV 1994 10 11 nutarimas Nr.965 “Dėl moksleivių
priėmimo į bendrojo lavinimo internatines mokyklas
tvarkos patvirtinimo”

Žin., 1994, Nr. 81-15231996, Nr.44-1080

45.

LRV 2002 03 27 nutarimas Nr.405 “Dėl Vaiko
globos organizavimo nuostatų patvirtinimo”

Žin., 2002, Nr. 35-1275; 2003, Nr.84-3836

46.

LRV 2003 05 09 nutarimas Nr.581 “Dėl Lietuvos
Respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės
priežiūros įstatymo koncepcijos patvirtinimo”

Žin., 2003, Nr.47-2080

47.

LRV 2002 04 02 nutarimas Nr.437 “Dėl ankstyvo
vaikų (moksleivių) psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo nustatymo tvarkos patvirtinimo”

Žin., 2002, 35-1305; 2007,Nr.107-4379

48.

LRV 2002-04-02 nutarimas Nr.437 „Dėl vaikų,
vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką
veikiančias medžiagas nustatymo organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin.,2002, Nr.35-1305; 2007, Nr.107-4379

49.

LRV 2002 02 28  nutarimas Nr.302  “Dėl vaikų
laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos
patvirtinimo”

Žin., 2002, Nr.23-858; Nr.75-3233; 2003,
Nr.84-3842
; 2007, Nr.49-1895

50.

LRV 2005 02 17 nutarimas Nr.184 „Dėl Vaiko
gerovės valstybės politikos strategijos ir jos
įgyvendinimo priemonių 2005–2012 metų plano
patvirtinimo“

Žin., 2005, Nr.25-8022006, Nr.75-2870;
Nr.123-4645; 2007, Nr.59-2299

51.

LRV 2004 02 23 nutarimas Nr.25-654 „Dėl Vaikų
ir jaunimo socializacijos programos patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr.30-995; 2006, Nr.38-1344;
2007, Nr.47-1802

52.

LRV 2000 04 19 nutarimas Nr.447 “Dėl profilinio
mokymo įvedimo bendrąjį lavinimą teikiančių
mokyklų trečiojoje pakopoje programos patvirtinimo”

Žin.,  2000, Nr.34-962

53.

LRV 1993 07 08 nutarimas Nr.511 “Dėl biudžetinių
įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos tobulinimo”

Žin.,1993,Nr.28-655; Nr.35-798;1995.Nr.10-226;
Nr.13-310; Nr.27-616; Nr.52-1283;1997,
Nr.33-834
; 1998, Nr.37-977; Nr.70-2047; 1999,
Nr.5-103
; Nr.73-2257; Nr.104-3005; 2000,
Nr.98-3106
; 2001,Nr.52-1839; 2002,Nr.72-3048;
Nr.113-5056; 2003, Nr.14-555;2004,Nr.56-1945;
2005, Nr.14-430; Nr.80-2904; Nr.149-5439;
2006,Nr.73-2787; Nr.105-4006; Nr.140-5353;
2007, Nr.65-2524

54.

LRV 1999 12 31 nutarimas Nr.1526 “Dėl
užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą”

Žin., 2000, Nr.2-43

55.

LRV 2001 06 27 nutarimas Nr.785 “Dėl bendrojo
lavinimo mokyklų finansavimo reformos priemonių
įgyvendinimo”

Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2002, Nr. 119-5339;
2003, Nr.112-5026; Nr.119-5434; 2004,
Nr.177-6537
; 2005, Nr.152-5604;
2006, Nr.144-5476

56.

LRV 2001 12 14 nutarimas Nr.1520 “Dėl Bendrojo
lavinimo mokyklų finansavimo reformos nuostatų
patvirtinimo” Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr.1520  “Dėl
Bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos
nuostatų patvirtinimo” ir 2001 06 27 nutarimo
Nr.785 “Dėl bendrojo lavinimo mokyklų
finansavimo reformos priemonių įgyvendinimo“
pakeitimo“

Žin., 2001 Nr.106-38102004, Nr.177-6537

57.

LRV 2003 01 29 nutarimas Nr.138  “Dėl asmenų
iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos
patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą
nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudžiamų
dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų
veiksnių sąrašo patvirtinimo”

Žin., 2003, Nr.13-502

58.

LRV 2003 01 29 Nr.139 “Dėl asmenų iki
aštuoniolikos metų profesinio pasirengimo sąlygų
ir tvarkos patvirtinimo”

Žin., 2003, Nr.13-503

59.

LRV 2003 07 18 nutarimas  Nr.941 “Dėl kai kurių
kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines
pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės
patvirtinimo”

Žin., 2003, Nr.73-3375; 2004, Nr.19-585;
2005, Nr.133-4788

60.

LRV 2003 09 30 nutarimas Nr.1195  “Dėl
darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su
didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko
sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems
nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo
apmokėjimo sąlygų patvirtinimo”

Žin., 2003, Nr.93-4205; Nr.101-4559;
2004, Nr.25-768; 2005, Nr.14-421;
Nr.146-5325

61.

LRV 2003 08 07  nutarimas Nr. 990  “Dėl darbo
laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių
įmonėse, įstaigose ir organizacijose”

Žin.,  2003, Nr.79-3593; 2005, Nr.97-3637;
2006, Nr.88-3461; 2007, Nr.17-641

62.

LRV 2002 12 11 nutarimas Nr.1950  "Dėl kelių
eismo taisyklių patvirtinimo”

Žin., 2003, Nr.7-263; 2004, Nr.142-5197;
Nr.155-5646; Nr.187-6980; 2006, Nr.108-4115

63.

LRV 2001 12  14  nutarimas Nr. 1524  “Dėl
valstybės materialinio turto nuomos“

Žin.,  2001, Nr.106-3814; 2002, Nr.112-5009;
2006, Nr.30-1047; 2007, Nr.58-2242

64.

LRV 2002 02 28 nutarimas Nr.309 “Dėl asmens
kodų suteikimo mokyklinio amžiaus vaikams
iki 16 metų”

Žin., 2002, Nr.24-888

65.

LRV 1997 08 04 nutarimas Nr.889 “Dėl Mokyklinio
amžiaus vaikų iki 16 metų apskaitos patvirtinimo”

Žin., 1997, Nr.75-1946

Kiti poįstatiminiai aktai, raštai

66.

ŠMM 2003 02 04 įsakymas Nr.116 “Dėl
ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo
lavinimo ekspertinio vertinimo sistemos pertvarkos
gairių bei tarybų ir ekspertų komisijų nuostatų
patvirtinimo”

Žin., 2003, Nr. 18-799; 2007, Nr.112-4575

67.

ŠMM 2004 06 04 įsakymas Nr.ISAK-842 ”Dėl
švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką
namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo”

Žin., 2004, Nr.94-3451

68.

ŠMM 2002 06 24 įsakymas Nr.1147 ‘Dėl
priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi bendrosios
programos”

Žin., 2003, 5-214

69.

ŠMM 2003 07 09 įsakymas Nr.ISAK-1015 “Dėl
priešmokyklinio ugdymo standarto ir Lietuvos
bendrojo lavinimo mokyklos bendrųjų programų ir
išsilavinimo standartų I-X klasėms tvirtinimo”

Žin., 2003, Nr.77-3525

70.

ŠMM 2003 10 29 ĮSAKYMAS Nr.ISAK-1478
“Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo
modelių aprašo”

Žin., 2003 Nr.111-4970

71.

ŠMM 2003 11 10 įsakymas Nr.ISAK-1581 “Dėl
priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdinio
pareiginio aprašo”

Žin., 2003,Nr.111-4971

72.

ŠMM 2003 10 15 įsakymas Nr.ISAK-1434
“Dėl priešmokyklinio ugdymo priemonės sampratos”

Žin., 2003, Nr.101-4566

73.

SMM 2003 06 25 įsakymas Nr.ISAK-918 “Dėl
rekomendacijų savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų
priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupes”

Žin., 2003, Nr.69-3147

74.

ŠMM 2003 12 16 įsakymas Nr.ISAK – 1809 “Dėl
švietimo pagalbos nelankančiam ugdymo įstaigos
5-6 metų vaikui teikimo tvarkos patvirtinimo”

Žin., 2004, Nr.8-211

75.

ŠMM 2003 02 03 įsakymas Nr. 113 “Dėl pradinio
ugdymo sampratos”

Žin., 2003, Nr.18-798

76.

ŠMM 1996 06 26 įsakymas Nr.717 “Dėl Švietimo
įstaigų bei mokslo ir studijų pavadinimų darymo ir
rašymo”

Žin., 1996, Nr.60-1433; 1999, Nr.14-382

77.

ŠMM 1999 0518 įsakymas Nr. 668 “Dėl nuostatų,
įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo”

Žin., 1999, Nr.45-1458; 2002, Nr.73-3130

78.

ŠMM 2004 07 16 įsakymas Nr.ISAK-1162 “Dėl
reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų
nuostatams patvirtinimo”

Žin., 2004, Nr.124-4495

79.

ŠMM 2001 05 26 įsakymas Nr.893 “Dėl
tarptautinio bakalauriato diplomo”

Žin., 2001, Nr.48-1690

80.

ŠMM 2005 02 08 įsakymas Nr.ISAK-190 “Dėl
priėmimo į valstybines profesines mokyklas tvarkos
aprašo“

Žin., 2004, Nr.22-674; Nr.98-3662; Nr.131-4743

81.

ŠMM 2004 06 25 įsakymas Nr.ISAK-1019 “Dėl
priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo
lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų
sąrašo patvirtinimo”

Žin., 2004, Nr.103-3809; 2006, Nr.8-303;
2007, Nr.33-1207

82.

ŠMM 2003 06 04 įsakymas |Nr.ISAK-789 “Dėl
užsieniečių, atvykusių dirbti arba gyventi į
Lietuvos Respubliką, vaikų ugdymo bendrojo
lavinimo mokyklose įgyvendinimo”

Žin., 2003, Nr.57-2554; 2004, Nr.131-4742

83.

ŠMM 2002 04 26 įsakymas Nr. 754 “Dėl studijų,
baigtų pagal vienpakopę aukštojo mokslo sis temą,
prilyginimo atitinkamų pakopų nuoseklioms
studijoms”

Žin., 2002, Nr.50-1925

84.

ŠMM 2007 08 31 įsakymas Nr.ISAK-1759 „Dėl
savarankiško mokymosi tvarkos patvirtinimo”

Žin., 2007, Nr.95-3860

85.

ŠMM 2004 04 13 įsakymas Nr.ISAK-535 “Dėl
bendrųjų formaliojo švietimo programų reikalavimų
patvirtinimo”

Žin., 2004, Nr.56-1960

86.

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
MINISTERIJA 2002 04 18 įsakymas Nr.56 “Dėl
vaiko laikinos globos (rūpybos) nuostatų
patvirtinimo”

Žin., 2002, Nr.68-2798; 2003, Nr.77-3546;
2007, Nr.61-2360

87.

ŠMM 2000 02 22 įsakymas Nr.158 “Dėl
specialiųjų poreikių asmenų priėmimo į specialiojo
ugdymo įstaigą tvarkos”

Žin., 2000, Nr.17-421; Nr. 33-940

88.

ŠMM, SVEIKATOS APSAUGOS, SOCIALINĖS
APSAUGOS IR DARBO MINISTRŲ 2000 10 04
įsakymas Nr.1221 / 527 / 83 “Dėl asmens specialiųjų
ugdymosi poreikių įvertinimo tvarkos”

Žin., 2000, Nr.85-2608

89.

ŠMM, SVEIKATOS APSAUGOS, SOCIALINĖS
APSAUGOS IR DARBO MINISTRŲ 2002 07 12
įsakymas Nr. 1329/368/98 “Dėl specialiųjų poreikių
asmenų sutrikimų ir jų laipsnių nustatymo ir
specialiųjų poreikių asmenų priskyrimo specialiųjų
ugdymosi poreikių grupei tvarkos”

Žin., 2002, Nr.84-3672

90.

ŠMM 2000 08 17 įsakymas Nr.1057 “Dėl švietimo
įstaigos specialiojo ugdymo komisijos sudarymo ir
darbo organizavimo tvarkos”

Žin., 2000, Nr.71-2215

91.

ŠMM 2004 06 3 įsakymas Nr. ISAK-838 “Dėl
specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos
aprašo patvirtinimo”

Žin., 2004, Nr.92-3385; 2005, Nr.107-3938

92.

ŠMM 2000 08 17 įsakymas Nr.1056 “Dėl
specialiojo ugdymo skyrimo tvarkos”

Žin., 2000, Nr.71-2214

93.

ŠMM, SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRŲ
2004 m. vasario 2 d. įsakymas Nr.ISAK-132/V-36
“Dėl vaikų mokymo gydymo įstaigose tvarkos
patvirtinimo”

Žin., 2004, Nr.103-3806

94.

ŠMM 2004 06 03 įsakymas Nr.ĮSAK- 837
“Dėl psichologinės pagalbos mokiniui
teikimo tvarkos patvirtinimo”

Žin., 2004, Nr.92-3384; Nr.136-4963;
2006, Nr.23-767

95.

SMM 2003 12 24 įsakymas Nr.ISAK- 1880 “Dėl
savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos
pavyzdinių nuostatų”

Žin., 2004. Nr.10-277; 2007, Nr.92-3712

96.

ŠMM 2003 06 25 įsakymas Nr.ISAK-897 “Dėl
pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo
modelio ”

Žin., 2003, Nr.74-3451

97.

ŠMM 2004 08 20 įsakymas Nr.ISAK-1305 “Dėl
savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos
specialiojo pedagogo pavyzdinio pareigybės
aprašymo”

Žin., 2004, Nr.132-4773

98.

ŠMM 2005 12 29 įsakymas Nr.ISAK-2676 „Dėl
mokyklos specialiojo pedagogo bendrųjų pareiginių
nuostatų“

Žin., 2006, Nr.5-171

99.

ŠMM 2004 08 20 įsakymas Nr.ISAK-1303 “Dėl
savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos
psichologo pavyzdinio pareigybės aprašymo”

Žin., 2004, Nr. 132-4771

100.

ŠMM 2005 12 29 įsakymas Nr.ISAK-2677 „Dėl
savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos
surdopedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo“

Žin., 2006, Nr.5-172

101.

ŠMM 2004 08 20 įsakymas Nr.ISAK-1304 “Dėl
savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos
logopedo pavyzdinio pareigybės aprašymo”

Žin., 2004, Nr.132-4772

102.

ŠMM 2004 06 15 įsakymas Nr.ISAK-941 “Dėl
bendrųjų socialinės pedagoginės pagalbos teikimo
nuostatų patvirtinimo”

Žin., 2004, Nr.100-3729

103.

ŠMM 2007 01 15 įsakymas Nr.ISAK-54 „Dėl
mokytojo profesijos kompetencijos aprašo
patvirtinimo“

Žin., 2007, Nr.12-511

104.

ŠMM 2004 12 30 įsakymas Nr.ISAK-2092 „Dėl
mokytojo padėjėjo pavyzdinio pareigybės aprašymo“

Žin., 2005, Nr.5-129; Nr.25-825;
2006, Nr.132-5015

105.

ŠMM 2005 11 11 įsakymas Nr.ISAK-2249 „Dėl
pavyzdinio auklėtojo pareigybės aprašymo
patvirtinimo“

Žin., 2005, Nr.137-4952

106.

ŠMM, SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRŲ
2000 03 16 įsakymas Nr. 259 / 153 “Dėl moksleivių
mokymo namuose organizavimo tvarkos”

Žin., 2000, Nr.25-654; 2004, Nr.159-5809

107.

ŠMM 2006 06 30 įsakymas Nr.ISAK-1387 “Dėl
vidurinio ugdymo programos aprašo patvirtinimo”

Žin., 2006, Nr.76-2930; 2007, Nr.53-2050

108.

ŠMM 2006 02 23 įsakymas Nr.ISAK-259 „Dėl
vidurinio ugdymo programos technologinės
pakraipos technologijų dalyko modulių įskaitymo
mokiniams, besimokantiems pagal profesinio
mokymo programas, tvarkos aprašo, patvirtinimo“

Žin., 2006, Nr.23-765

109.

ŠMM 2007 08 31 įsakymas Nr.ISAK-1756 „Dėl
modulinio mokymosi tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2007, Nr.95-3858

110.

ŠMM 200512 12 įsakymas Nr.ISAK-2549 „Dėl
jaunimo mokyklų koncepcijos“

Žin., 2006, Nr.7-263

111.

ŠMM 2004 07 05 įsakymas Nr.ISAK-1086 “Dėl
bendrosios pilietinio ugdymo programos ir pilietinio
ugdymo išsilavinimo standartų 8 ir 10 klasėms
tvirtinimo”

Žin., 2004, Nr.108-4058

112.

ŠMM 2004 06 02 įsakymas Nr.ISAK-835 “Dėl
ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo
strategijos patvirtinimo”

Žin., 2004, Nr.96-3555

113.

ŠMM 2001 06 13 įsakymas Nr.982 “Dėl mokyklos
bibliotekos koncepcijos tvirtinimo”

Žin., 2001, Nr.55-1960

114.

ŠMM 2004 07 05 įsakymas Nr.ISAK-1086 “Dėl
bendrosios pilietinio ugdymo programos ir pilietinio
ugdymo išsilavinimo standartų 8 ir 10 klasėms
tvirtinimo”

Žin., 2004, 108-4058

115.

ŠMM 2004 04 13 įsakymas Nr.ISAK-535 “Dėl
bendrųjų formaliojo švietimo programų reikalavimų
patvirtinimo”

Žin., 2004 Nr.56-1960

116.

ŠMM 2004 06 03 įsakymas Nr. ISAK-839 “Dėl
mokymosi pagal adaptuotą vidurinio ugdymo
programą tvarkos aprašo patvirtinimo”

Žin., 2004, Nr.92-3386

117.

ŠMM 2005 04 05 įsakymas Nr.ISAK-556 “Dėl
nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo
programas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2005, Nr. 46-1526; Nr.69-2488;
2006, Nr.28-950; Nr.58-2066;
2007, Nr.25-945

118.

ŠMM 2004 05 17 įsakymas „Dėl brandos egzaminų
ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
programų“

Žin., 2004, Nr.85-3100; Nr.164-6023;
2005, Nr.127-4582; 2006, Nr.116-4420;
2007, Nr.34-1259

119.

ŠMM 2004 02 25 įsakymas Nr.ISAK-256 “Dėl
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratos”

Žin., 2004, Nr.35-1150

120.

ŠMM 2005-02-15 įsakymas Nr.ISAK-225 „Dėl
duomenų, reikalingų brandos atestatams spausdinti
iš mokinių duomenų bazės, apteikimo aprašo
patvirtinimo“

Žin., 2005, Nr.26-849

121.

ŠMM 2007 02 20 įsakymas Nr.ISAK-236 „Dėl
pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“

Žin., 2007, Nr.25-944; Nr.92-3709

122.

ŠMM 2001 05 28 įsakymas Nr.902 “Dėl Išsilavinimo
pažymėjimų blankų ir išsilavinimo pažymėjimų
išdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos
patvirtinimo”

Žin., 2001, Nr.48-1691

123.

ŠMM 2005 12 23 įsakymas Nr.ISAK-2639 „Dėl
pažymėjimų , brandos atestatų ir mokinių apskaitos
žurnalų formavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2006, Nr. 5-170; 2007, Nr.9-363

124.

ŠMM 2006 09 20 įsakymas Nr.ISAK-1822 „Dėl
Brandos atestato išdavimo technikume, aukštesniojoje
ar profesinėje mokykloje besimokiusiam asmeniui
reglamento patvirtinimo“

Žin., 2006, Nr.101-3929

125.

ŠMM 2004 05 17 Nr.ISAK-761 “Dėl Valdorfo
pedagogikos koncepcijos”

Žin., 2004, Nr.83-3031

126.

ŠMM 2002 02 28 įsakymas Nr.302 “Dėl bendrojo
lavinimo mokyklos vidaus audito metodikos”

Žin., 2002, Nr.98-4348; 2007, Nr.82-3372

127.

ŠMM 2005-02-01 įsakymas Nr. ISAK- 156 „Dėl
informacijos apie mokyklos veiklą viešo skelbimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2005, Nr.17-548

128.

ŠMM 2007 12 20 įsakymas Nr.ISAK-2530 „Dėl
informacinių technologijų diegimo į bendrąjį lavinimą
ir profesinį mokymą 2008-2012 metų strategijos
patvirtinimo“

Žin., 2008, Nr.6-220

129.

ŠMM ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2005 04 29 įsakymas Nr.ISAK-739/A1-116 „Dėl
profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų
teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“

Žin., 2005, Nr.60-2132

130.

ŠMM 2004-02-05 įsakymas Nr.ISAK-171 “Dėl
ugdymo programų, akreditacijos kriterijų ir jos
vykdymo tvarkos patvirtinimo”

Žin., 2007, Nr.132-5390

131.

ŠMM 2007 07 27 įsakymas Nr.ISAK-1578 „Dėl
Mokytojų atestacijos nuostatų“

Žin., 2007, Nr.86-3451

132.

ŠMM 2005 07 21 įsakymas Nr.ISAK-1521 „Dėl
valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir
savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų
atestacijos nuostatų tvirtinimo“

Žin., 2005, Nr.108-3974; 2006, Nr.59-2086;
2007, Nr.3-131; Nr.86-3450

133.

ŠMM 20007 11 23 įsakymas Nr.ISAK-2275 „Dėl
mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos
mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo
programų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2007, Nr.125-5124

134.

ŠMM 2007 11 23 įsakymas Nr.ISAK-2274 „Dėl
„Mokyklos vadybos“ pagrindų kursų įskaitos
laikymo eksternu tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2007, Nr.123-5053

135.

ŠMM 2001 08 03 įsakymas Nr.1192 “Dėl
valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų
(paslaugų valstybės tarnautojų) priėmimo į pareigas
tvarkos”

Žin., 2001, Nr.69-2486; 2002, Nr.68-2797;
2003, Nr.76-3502

136

ŠMM 2005 10 07 įsakymas Nr. ISAK-2001 „Dėl
visų tipų (išskyrus aukštąsias mokyklas) mokyklų
vadovų kvalifikacinių reikalavimų aprašo
patvirtinimo“

Žin., 2005, Nr.122-4374

137.

ŠMM 2005 03 29 įsakymas Nr.ISAK-506 „ Dėl
kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems
pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo
vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio,
specialijo ugdymo ir profesinio mokymo programs,
aprašo tvirtinimo“

Žin., 2005, Nr.43-1395; Nr.139-5029;
2007, Nr.68-2682; Nr.99-4022

138.

ŠMM 2001 11 09 įsakymas Nr.1504 “Dėl
kvalifikacinių kategorijų įskaitymo priešmokyklinio
ugdymo pedagogams”

Žin., 2001, Nr. 96-3402

139.

ŠMM 2001 12 14 įsakymas Nr.1667 “Dėl socialinio
pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių
instrukcijų patvirtinimo”;

Žin., 2002, Nr.24-896; 101-4526

140.

ŠMM 2005 02 23 įsakymas Nr.ISAK-258 „Dėl
švietimo įstaigose dirbančių pedagoginių darbuotojų
ir bibliotekininkų, kuriems netaikomas draudimas
dirbti vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje
bei valstybės ar savivaldybės įmonėje , kai juos sieja
artimi giminystės ar svainystės ryšiai ir kai jų darbas
susijęs su vienu iš jų tiesioginiu pavaldumu kitam
arba su vieno teise kontroliuoti kitą, pareigybių sąrašo
patvirtinimo“

Žin., 2005, Nr.28-887

141.

ŠMM, FINANSŲ MINISTRŲ 2002 01 21
ĮSAKYMAS Nr.69/19 ‘Dėl bendrojo lavinimo
mokyklų finansavimo reformos nuostatų
įgyvendinimo”

Žin., 2002, Nr.12-424

142.

ŠMM 2007 12 20 įsakymas Nr.ISAK-2532 „Dėl
švietimo įstaigų drabuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“

Žin., 2007, Nr.139-5720; 2008, Nr.1

143.

FINANSŲ, KULTŪROS ir ŠVIETIMO MINISTRŲ
1992 08 13 / 1992 08 14 raštas “Bendrojo lavinimo
mokyklų pradinių, pagrindinių ir vidurinių mokyklų
etatai”

“Valstybės žiniose” neskelbta

144.

ŠMM 2005 12 29 įsakymas Nr. ISAK-2668 „Dėl
išimties atvejų, kada leidžiama dirbti daugiau negu 36
valandas per savaitę“

Žin., 2005, Nr.152-5609; 2007, Nr.16-587

145.

ŠMM 2005 01 17 įsakymas Nr. ISAK-59 „Dėl
apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių
bendrojo lavinimo mokyklos bendrabutyje, tvarkos
aprašas

Žin., 2005, Nr.9-309

146.

ŠMM 2003 10 09 įsakymas Nr. ISAK - 1407
“Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas
pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo”

Žin., 2003, Nr.97 –4367; 2004, Nr.33-1066,
2005, Nr.73-2667

147.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 06 09
įsakymas Nr.V-476 „Dėl Lietuvos higienos normos
HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla .Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

Žin., 2005, Nr. 76-2770; Nr.153-5655;
2007, Nr.92-3707

148.

ŠMM 2003 09 26 įsakymas Nr.ISAK-1197 “Dėl
mokinių mokymosi krūvių”

Žin., 2003, Nr.84-3858

149.

Mokyklų aprūpinimo standartai. Patvirtinta
ŠMM 2001 07 31 įsakymu Nr.1180.

“Valstybės žiniose” neskelbta
Išleista atskiru leidiniu (Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
Mokyklų aprūpinimo standartai.Švietimo
aprūpinimo centras.V., 2001)

150.

SMM 2005 01 04 įsakymas Nr.ISAK-2 “Dėl
mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų
vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos
aprašo patvirtinimo”

Žin., 2005, Nr.7-216; 2006, Nr.24-811;
2007, Nr.42-1617

151.

ŠMM ir LIETUVOS ARCHYVŲ
DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO
DIREKTORIAUS 2005 m. rugpjūčio 29 d.
įsakymas Nr.ISAK-1776/V-83 “Dėl bendrojo
lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų
rodyklės patvirtinimo”

Žin., 2005, Nr.105-3907

152.

LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO
GENERALINIO DIREKTORIAUS 2006 05 25
ĮSAKYMAS Nr. V-58 „Dėl dokumentų rengimo
taisyklių patvirtinimo”

Žin., 2001, Nr.30-1009; 2006, Nr. 60-2169

153.

LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
GENERALINIO DIREKTORIAUS 2001 12 28
įsakymas Nr.88 “Dėl Dokumentų tvarkymo ir
apskaitos taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2002, Nr.5-211; Nr.70-2957;
2005, Nr.132-4773

154.

SUSISIEKIMO MINISTRO 2001 01 10 įsakymas
Nr.4 “Dėl tipinės mokyklinio autobuso vairuotojo
darbo instrukcijos ir mokyklinio autobuso vairuotojo
instruktavimo tvarkos tvirtinimo”

Žin., 2001, Nr.7-203

155.

ŠMM 2005 09 01 įsakymas Nr.ISAK-1801 „Dėl
mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos
aprašo tvirtinimo“

Žin., 2005, Nr.110-4036

156.

ŽŪM ir ŠMM 2005 06 23 įsakymas
Nr.3d-321/ISAK-1203 „Dėl traktorių ir savaeigių
mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės
vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklių
bei traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų
(traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo
taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2005, Nr.81-2981; 2006, Nr.118-4500

157.

ŠMM 2006 05 26 įsakymas Nr. ISAK-1030 “Dėl
saugaus eismo programos bendrojo lavinimo
mokyklos I-VIII klasėms“

Žin., 2006, 61-2235

158.

ŠMM 2004 12 09 įsakymas Nr. ISAK-1970 „Dėl
prevencinio darbo grupių mokyklose ir prevencinio
darbo koordonavimo grupių savivaldybėse sudarymo
bei jų veiklos krypčių aprašo patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr.184-6824; 2005, Nr.41-1327

159.

ŠMM 2004 09 17 įsakymas Nr.ISAK-1462 „Dėl
teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių
ir psichotropinių medžoagų vartojimo, ŽIV/AIDS,
smurto ir nusikalstamumo prevencijos“

Žin., 2004, Nr.145-5281; 2007, Nr.138-5677

160.

ŠMM 2000 02 11 įsakymas Nr.113 “Dėl
moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo,
registravimo ir apskaitos nuostatų”

Žin., 2000, Nr.15-403

161.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2001 02 01 įsakymas Nr.65 “Dėl informacijos apie
pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms
teikimo tvarkos patvirtinimo”

Žin., 2001, Nr.13-405; 2001, Nr.36-1222;
2003, Nr.27-1108; Nr.58-2618

162.

ŠMM 2002 06 28 įsakymas Nr.1208 “Dėl Lietuvos
moksleivių/studentų duomenų bazių laikinųjų
nuostatų tvirtinimo"

Žin., 2002, Nr.70-2937; 2005, Nr.26-847

163.

ŠMM 2005 12 30 įsakymas Nr.ISAK-2692 „Dėl
valstybės švietimo stebėsenos rodiklių patvirtinimo“

Žin., 2006, Nr.3-80; 2007, Nr.31-1146

164.

ŠMM 2005 11 10 įsakymas Nr.ISAK-2240 „Dėl
Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašo
patvirtinimo“

Žin., 2005, Nr.141-5082

165.

ŠMM 2000 10 18 įsakymas Nr.1284 „Dėl bendrųjų
švietimo įstaigų priežiūros ir valstybinės švietimo
inspekcijos nuostatų“

Žin.,2000, Nr.90-2809; 2004, Nr.111-4149

166.

ŠMM 2005 12 14 įsakymas Nr.ISAK-2517 „Dėl
vaikų sugrąžinimo į mokyklas gairių patvirtinimo“

Žin., 2005, Nr.149-5454

167.

ŠMM 2006 03 31 įsakymas Nr.ISAK-612 „Dėl
vaikų vasaros poilsio stovyklų bendrųjų nuostatų
patvirtinimo“

Žin., 2006, Nr.39-1420