Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Gimnazijos dokumentai

MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ĮSTATYMINIŲ ATSTOVŲ) ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Nuotoliniu būdu dirbančio darbuotojo darbo laiko paskaitos tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės. Skatinimo ir drausminimo tvarka.

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMNAZIJOS INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS

Mokinių individualios pažangos įsivertinimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

2019-2020 m.m. ugdymo proceso organizavimas

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos nuostatai

Mokinių priėmimo į Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnaziją tvarka

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Dalyko programos, dalyko kurso dalyko modulio keitimo tvarkos aprašas

Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka

Pamokų lankokumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos priemonių vykdymo tvarka

Ugdymo planas: 2019-2020 m.m.

Veiklos planas: 2018-2019 m.m.

Strateginis planas: 2020 m.

2017-2018 m.m. neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Darbo tvarkos taisyklės

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Vaiko gerovės komisijos suradymo ir jos darbo organizavimo tvarka

2017-2018 metų korupcijos prevencijos programa

Mokyklos metodinės veiklos nuostatai

Mokyklinio autobuso naudojimo ir mokinių vežiojimo į mokyklą ir į namus tvarkos

Mokyklos mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarka

Gimnazijos tarybos nuostatai

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Mokinių tarybos nuostatai

Pedagogų etikos kodeksas

Pedagogų kvalifikacijos kėlimo tvarka

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas (ATNAUJINTA 2018-11-16)

Profesinio orientavimo vykdymo Žemaičių Kalvarijos vidurinėje mokykloje tvarkos aprašas

Mokinių uniformos dėvėjimo tvarka

Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas

Gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas.
Gimnazijos pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchų astma, epilepsija ar kita), tvarkos aprašas.
Gimnazijos pirmos pagalbos organizavimo ir teikimo mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje tvarkos aprašas.
Gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas.
Gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas.