Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Pasirinkimo galimybės

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazujoje vykdamos šios formaliojo švietimo programos:

  • Pradinio ugdymo programa
  • Pradinio ugdymo individualizuota programa
  • Pagrindinio ugdymo programa
  • Pagrindinio ugdymo individualizuota programa
  • Vidurinio ugdymo programa

Programų ir mokymosi būdų pasirinkimo galimybės
5-8, Ig - IIg klasėse mokiniams siūlomas pasirenkamasis dalykas – šokis.
IIg klasių mokiniams siūlomi skirtingi lietuvių kalbos ir matematikos moduliai.
IIIg - IVg klasių mokiniai pagal savo polinkius ir interesus gali rinktis dalykų kursus (išplėstinį ar bendrąjį), pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius. Siūlomi pasirenkamieji dalykai: braižyba, ekonomika ir verslumas, informacinės technologijos, rusų kalba, vokiečių kalba; dalykų moduliai: anglų kalbos moduliai, papildantys B1  ir B2 lygių programas, matematikos moduliai B ir A kursams (11, 12 kl.), biologijos modulis IVg klasėje. Mokiniams pageidaujant dalykui gali būti skiriamas didesnis nei minimalus pamokų skaičius. Su mokiniais, besimokančiais pagal vidurinio ugdymo programą, sudaromas individualus ugdymo planas. Mokinys gali keisti dalyko programą ar programos kursą, pagal gimnazijoje nustatytą tvarką.
Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija). Mokiniai pagal savo polinkius gali rinktis orientavimosi sporto, bendro fizinio parengimo, dailės, šokio, muzikos, krepšinio, dramos būrelius, dalyvauti Jaunųjų plungiškių draugijos, skautų organizacijos veikloje.
Mokinių mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 (Žin., 2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049.
Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgusi į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą. Dalį pamokų gydytojų leidimu mokinys gali lankyti mokykloje. Šios pamokos, gydytojo leidimu lankomos mokykloje, įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos direktoriaus įsakymu mokinys gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros.