ERASMUS+

Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija laimėjo tarptautinį „KA122-SCH- Erasmus+  mobilumo projektą „Specialiųjų poreikių vaikų ir vaikų su negalia ugdymas klasėje“. Gimnazija kreipėsi dėl bendradarbiavimo į ugdymo įstaigas ir mokymo centrus, kurie turi tarptautinės patirties dirbant su specialiųjų poreikių vaikais (SUP) ir teikia programą įtraukties tema. Anglų kalbos mokytoja Daiva Katkuvienė ir spec. pedagogė Vitalija Rudzevičienė teikė paraišką ir laimėjo projektą. Jo vertė 21510 EURŲ. Atkreiptas dėmesys į mokymo kursus Portugalijoje, Porto mieste, todėl buvo kreiptasi dėl veiklos dalyvių priėmimo. Programos turinys atliepia bendruomenės narių lūkesčius ir atspindi šiuolaikinės mokyklos konceptą. Kursai mokytojams, mokytojo padėjėjams, švietimo pagalbos specialistams bus naudingi, nes suteiks galimybę įtvirtinti ne tik teorines žinias apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus, bet ir įgyti praktinių žinių, kaip dirbti su gabiais, hiperaktyviais, elgesio, emocijų, dėmesio sutrikimų ar negalių turinčiais vaikais.

Svarbiausi tarptautinių kursų tikslai:

 • gilinti mokyklos bendruomenės narių kompetencijas įtraukiojo ugdymo srityje;
 • teikti kokybišką mokymosi pagalbą;
 • kuo anksčiau atpažinti galimus mokinių raidos ar kitus sutrikimus ir tinkamai organizuoti vaikų ugdymą;
 • pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams;
 • diferencijuoti užduotis;
 • parengti pritaikytas ugdymo priemones;
 • tobulinti mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, kitų gimnazijos darbuotojų kvalifikaciją;
 • užmegzti ir palaikyti santykius su kolegomis iš užsienio, dalintis įtraukiojo ugdymo patirtimi, bendradarbiauti;
 • ugdyti asmenines ir dalykines kompetencijas;
 • taikyti IKT įrankius pamokose;
 • puoselėti toleranciją, empatiją, atjautą.

Gimnazijos komandos planuojamos mobilumo dalyvių veiklos:

 • įgyti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie įtraukųjį ugdymą;
 • pagilinti žinias apie mokinių fizinius, psichinius ir mokymosi sutrikimus, emocines ir elgesio problemas, taip pat apie negalią turinčius ir gabius vaikus;
 • sužinoti, kaip dirbti su disleksiją, disgrafiją, autizmo spektro sutrikimą, intelekto negalią, elgesio, emocijų, dėmesio sutrikimų turinčiais vaikais įtraukioje klasėje;
 • modeliuoti darbo būdus su SUP turinčiais vaikais;
 • gilinti praktines žinias, kaip stiprinti mokinių savivertę;
 • taikyti prieinamus mokymo įrankius ir skaitmenines mokymo priemones SUP vaikams;
 • praktikuoti projektinį mokymą ir tarpdalykinę integraciją įtraukioje klasėje;
 • sužinoti inovatyvių metodų, padedančių ugdyti(s) kūrybinį mąstymą, probleminį, patirtinį mokymą(si).

Mobilumo projekto dalyviai: direktorė Rasa Pakalniškienė, anglų k. mokytoja Daiva Katkuvienė, istorijos mokytoja Monika Simaitienė, kūno kultūros mokytojas Stasys Krasauskas, pradinių klasių mokytoja Irena Taujenienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laima Smulkienė, socialinė pedagogė Gitana Jurčienė, specialioji pedagogė Vitalija Rudzevičienė, mokytojo padėjėja Ilona Janušienė.